1. Bezpečnostní situace ve městě

Podpořili jsme
 • výstavbu dopravního hřiště
 • protidrogovou prevenci na školách
  • Revolution Train
  • přednášky specialistů z oboru
 • modernizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
 • pořízení druhé mobilní služebny
Budeme podporovat

 • udržení bezpečnosti a veřejného pořádku na celém území města
 • rozšířenou dopravní výchovu na mateřských i základních školách
 • účelné využívání Fondu bezpečnosti
 • činnost obou Jednotek sboru dobrovolných hasičů
 • spolupráci MP a PČR na minimálně stávající úrovni
 • spolupráci s poslanci a senátory při přípravě zákonů

2. Rozvoj sportu ve městě

Podpořili jsme
Budeme podporovat

 • výstavbu víceúčelové sportovní haly na Šumbarku
 • dokončení sportoviště se skateparkem
 • činnost sportovních subjektů pracujících s mládeží
 • různé formy sportování občanů všech věkových kategorií
 • výstavbu dráhy pro horská kola
 • vybudování multifunkčního hřiště v Bludovicích

3. Dopravní situace ve městě

Podpořili jsme
 • zkvalitnění dopravního spojení všech městských části
 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • rekonstrukci světelných křižovatek
 • přepravu zdarma v autobusech MHD pro mládež do 18 let a seniory od 65 let
Budeme podporovat

 • výstavbu nových a rozšíření stávajících parkovacích ploch
 • zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce
 • propojení a dokončení cyklostezek včetně míst pro parkování kol ve městě
 • revitalizaci přednádražního prostoru včetně parkovacích míst

4. Zdravotní a sociální oblast

Podpořili jsme
 • zavedení Senior dopravy ve spolupráci s ČČK
 • realizaci ozdravných pobytů mládeže, seniorů a hendikepovaných osob
 • vznik služby Prevence bezdomovectví ve spolupráci s Armádou spásy
 • zřízení registrované sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Havířově-Suché, provozované společností DON BOSKO HAVÍŘOV
Budeme podporovat

 • havířovská zdravotnická zařízení nákupem nových přístrojů
 • zřízení Domova pro osoby se zdravotním postižením
 • terénní sociální služby
 • zkvalitňování a rozšiřování všech sociálních služeb ve městě

5. Rozvoj školství a vzdělávání ve městě

Podpořili jsme
 • zateplení a revitalizaci mateřských a základních škol
 • zjednodušení běžné údržby a drobných oprav MŠ a ZŠ
 • modernizaci vybavení MŠ i ZŠ
 • vznik alternativního školství na území města – Montessori třída na MŠ Petřvaldská a ZŠ Montesa
 • spolupráci města s Dolní oblastí Vítkovice ve Světě Techniky v rámci technického vzdělávání havířovských dětí na všech typech škol
Budeme podporovat

 • revitalizaci a rozšiřování školních hřišť
 • činnost subjektů pracujících s mládeží
 • optimalizaci sítě mateřských a základních škol
 • Akademii třetího věku

6. Rozvoj kultury ve městě

Podpořili jsme
 • vznik akce „Festiválek v Letním“ pro regionální amatérské hudební kapely
 • činnost zájmových a kulturních kroužků a souborů
 • konání kulturních akcí na území města
Budeme podporovat

 • zpřístupnění kulturních domů školám a místním organizacím
 • větší podporu regionálních kulturních spolků, divadel a kapel
 • racionalizaci Havířovských slavností
 • rozšíření spolupráce s partnerskými městy

7. Finanční stabilita města

Podpořili jsme
Budeme podporovat
 • přebytkový rozpočet města
 • cílené využívání Evropských fondů a Operačních programů
 • optimalizaci provozních nákladů města a jeho organizací
 • transparentní výběrová řízení